top of page

Viet-namien

Thân xác bạn là biểu hiện sự sống, 1989

[Ton corps fait pour la vie]

 

Thân xác bạn là biểu hiện thin yeu

[Ton corps fait pour l'amour]

bottom of page